Bispevisitas 2018 - Utfordringer


Utfordringer til Hundvåg menighet

Bilde av biskop Anne Lise Aadnøy og sokneprest Jan Torrey Jensen

Oppfølging etter bispevisitas

Biskopen takker for den mottakelsen i Hundvåg menighet under visitasen. Takk for et givende visitasprogram og for møter med lokalsamfunnet og det gode arbeidet ansatte og frivillige gjør i menigheten.

Ut fra visitasreglementet for Den norske kirken er visitasen en del av biskopens tilsyn med virksomheten i soknet (§1). Biskopen skal «støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte», «prøve menighetslivet på Guds ord og vår kirkes bekjennelse» og «inspirere til frimodighet og fornyelse». Arbeidet i menighetene skal også ses opp mot sentralkirkelige planer.

Visitasforedraget er den sentrale tilbakemeldingen fra visitasen. I tillegg hører det med til visitasen å konkretisere hva biskopen ønsker at menigheten skal arbeide videre med. Sammen med visitasforedraget utgjør disse utfordringene biskopens visitasrapport.

Biskopen vil utfordre Hundvåg menighet og Stavanger kirkelige fellesråd som organ for soknet til å arbeide videre med disse punktene:

Gudstjenesteliv

 • Skape tydeligere profiler for gudstjenestene i kirken og i regi av Krosshaug menighetsutvalg som møter målgruppenes behov og er rettede mot å kunne inkludere nye.
 • Sørge for en samlet plan for gudstjenestelivet i soknet som gjør at parallelle gudstjenester i minst mulig grad retter seg mot samme målgruppe samtidig. Utnytte mulighetene som to gudstjenestefellesskap gir til å gi et godt helhetlig tilbud.
 • Bruke menighetsutvalget for Hundvåg eller etablere et gudstjenesteutvalg for Hundvåg med sokneprest, kirkemusiker og frivillige som kan bidra til å utnytte talenter hos ansatte og frivillige, sikre god involvering og organisering av gudstjenestelivet, arbeide med liturgi og kirkemusikk og ta vare på fellesskapet rundt gudstjenestene.
 • Se etter muligheter til å skape gode lenker mellom hverdagskirken og gudstjenestefellesskapene. Ha en systematisk plan for involvering og invitasjon til ulike grupper og se etter åpninger for korte samlinger i kirken eller på aktivitetene, med passende bruk av ulike trospraksiser, gjerne gudstjenesteliknende elementer og bruk av kirkerommet.

Kultur og kirkemusikk

 • Starte arbeid med plan for kirkemusikk for Hundvåg menighet. Det er naturlig at organisten leder arbeidet. Planen bør fokusere på det samlede tilbudet av musikk i gudstjenesten, kor og konserter. Kontakt kulturrådgiver på bispedømmekontoret for å høre om gode maler og maler for prosess.

Menighetssenter

 • Arbeide videre med planene om nytt menighetssenter. Sørge for god informasjon om prosjektet og behovene internt i menigheten og til bydelsutvalg og politikere.

Diakoni og misjon

 • Prioritere å ta vare på de positive verdiene i staben. Fortsatt gi rom for å ta vare på relasjoner, bruke den enkeltes talenter og bevare engasjementet for alt som skjer i soknet.
 • Se etter en anledning for Hundvåg menighet til også å satse på et misjonsprosjekt innen Samarbeid for Menighet og Misjon. SMM-prosjekter er velorganiserte, langsiktige og har en tydelig kirkelig tilknytning i Norge og i prosjektlandet, noe som er bra for både givermenighet og kvaliteten på arbeidet ute. Et slikt misjonsprosjekt kan etableres for hele menigheten eller f.eks. for ungdom. Å stå sammen med Krosshaug om prosjektet i Estland er en mulighet.
 • Videreutvikle samarbeidet med Øyane sykehjem.
 • Kirkerådet arbeider med nye opplegg for å være grønn menighet. Når dette kommer, kan menigheten se om det ligger positive muligheter her.

Ungdom

 • Satse videre på ungdomsgudstjenester, ledertrening, og ungdomsdiakoni med gode fellesskap for ungdom.
 • Se etter talenter som vil kunne trives med kirkelig tjeneste.
 • Sørge for å være godt representert på ungdomstinget, for å gi gode innspill videre til ungdomsarbeid i kirken.

Kirke-skole

 • Følge opp og legge planer sammen med skolene for gjennomføring av nye tilbud i kirke-skole-samarbeidet.

Trosopplæring

 • Se etter planer og tiltak for å styrke frivilligheten i trosopplæringen.

 • Hundvåg og Krosshaug

 • Sørge for at stab, menighetsråd og menighetsutvalg arbeider sammen for at virksomheten i Krosshaug og Hundvåg henger godt sammen i en felles strategi for gudstjenestelivet og virksomheten i soknet. Gi de ulike menighetsutvalgene tydelig støtte til å jobbe med sitt mandat og oppdrag og samtidig legge til rette for gode relasjoner mellom virksomhetsgrenene.
 • Oppfølging
  Hvem som følger opp de ulike oppgavene følger av den ordinære ansvarsfordelingen for soknet.

  Etter visitasreglementet skal prosten møte ansatte og tillitsvalgte i menighetsråd og fellesråd seks til tolv måneder etter visitasen, for å gå gjennom visitasrapporten. På dette møtet hører prosten hvordan tilbakemeldingene fra visitasen er fulgt opp.  

Tilbake
Del